Podmínky použití

Tyto podmínky užití (dále jen „Podmínky“) komunikačního portálu telekonference.eu provozovaného společností TriInfo Solutions, IČ: 228981146, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady Praha 2, PSČ: 120 00, Česká republika, upravují práva a povinnosti osob využívajících portál telekonference.eu. Portál je provozován na internetové adrese telekonference.eu, a to prostřednictvím webového rozhraní.

Popis Služby

Služba je nevýhradní licencí k softwaru jako službě (software-as-a-service – SaaS), kterou nabízíme na internetové adrese telekonference.eu. Primární funkcionalitou služby je zajištění audio a videokonferencí mezi uživateli služby.

Přístup ke službě

Pro přístup ke službě je potřebné připojení na internet.

Uživatel je odpovědný za zajištění funkčnosti svého počítačového nebo mobilního zařízení a síťových připojení, která ho se službou propojují. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za spolehlivost nebo plnění vašeho poskytovatele internetu nebo jakýchkoli připojení či zařízení u6ivatele.

Přístup ke službě může být dočasně omezen nebo pozastaven během plánované odstávky za účelem provedení upgradu a údržby služby, nebo během jakékoli nedostupnosti způsobené odstávkou, technickou poruchou, činem třetích stran, problémy s konektivitou na internetových sítích, vyšší mocí, vládními opatřeními, teroristickými činy či občanskými nepokoji, odepřením služby (tzv. denial of service) nebo jinými útoky na službu. Přístup ke službě bude uživateli trvale pozastaven, pokud zjistíme nebo máme podezření na jakýkoli škodlivý software, kód či aktivitu v rámci vašeho účtu, nebo pokud porušíte tyto podmínky, DPA nebo jakékoli jiné pravidlo nebo předpis, který upravuje využívání služby.

Cena za poskytování služeb

Služba je do odvolání poskytována BEZPLATNĚ. Před změnou tohoto článku budou uživatelé informováni v dostatečném předstihu.

Uživatelské účty

 • Uživatel je odpovědný za zabezpečení svého hesla, které využívá pro přístup ke službě a pro jakékoli činnosti či úkony pod svým heslem, ať již v souvislosti s naší službou nebo se službou třetí strany.
 • Jakmile se uživatel doví o jakémkoli porušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití svého účtu, máte povinnost nám tuto skutečnost neprodleně oznámit.
 • Pokud k tomu nedáme výslovné svolení, uživatel nesmí poskytovat licenci, další licenci, prodávat, dále prodávat, převádět, postoupit, distribuovat či dávat službu k dispozici žádné třetí straně.
 • Služba nesmí být uživatel jakýmkoli komerčním způsobem zneužívat.
 • Vyhrazujeme si právo pro nás, své subdodavatele či své zaměstnance mít přístup k vašemu účtu a informacím, které jste poskytli, pro účely podpory, údržby či servisu služby nebo pro jakékoli účely související s bezpečností, s technickými účely či účely vyúčtování.

Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje označují jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, jak je definována v článku 4 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „nařízení“), hlavně jakékoli takové informace, které u6ivatel shromáždí a nahrajete do služby, a které nám sdělí a které budeme zpracovávat (dále jen „osobní údaje“).
 • Využíváním služby můžeme shromažďovat různé osobní údaje, které pak můžeme vaším jménem v závislosti na tom, jak budete službu využívat, zpracovávat. Jelikož společnost a služba fungují v rámci Evropské unie, platí pro ně nařízení a ostatní ustanovení o ochraně osobních údajů České republiky i členských států EU.
 • Je pouze odpovědností uživatele, aby při používání služby a shromažďování jakýchkoli osobních údajů službou dodržoval veškeré platné právní předpisy. Společnost TriInfo Solutions s.r.o., se zříká veškeré zodpovědnosti, jak je popsána v bodě "Omezení odpovědnosti".
 • Při používání služby mohou být zpracovávány osobní údaje v závislosti na způsobu použití služby. Proto je uživatel povinni s námi uzavřít DPA. Tím, že uživatel přijme tyto podmínky a začnete využívat službu, přijímá i DPA dostupné na adrese www.telekonference.eu/dpa. Tyto podmínky a DPA jsou vzájemně podmíněny a tím, že je/jsou přijata/y / vypovězena/y podmínky či DPA, je/jsou přijata/y / vypovězena/y i DPA či podmínky. Předtím, než začnete službu využívat, je uživatel povinen se seznámit s veškerými vlastnostmi služby a s tím, jak služba zpracovává osobní údaje.
 • Abychom mohli plnit své povinnosti stanovené v podmínkách, je nutné, abychom zpracovávali určité osobní údaje o vás (pokud jste fyzickou osobou) nebo vašich zaměstnancích nebo jiných fyzických osobách, které službu využívají vašim jménem a mají samostatný přístup k účtu vaší služby. Jelikož takové osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 (b) nařízení, žádný souhlas není potřebný.

Odkazy na jiné internetové stránky

 • Naše služba může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran nebo služby, které společnost TriInfo Solutions s.r.o. nevlastní nebo nekontroluje. Společnost TriInfo Solutions s.r.o., nemá žádnou kontrolu nad obsahem, politikami týkajícími se ochrany soukromí nebo praktikami jakýchkoli internetových stránek či služeb třetích stran a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost.
 • Dále uznáváte a souhlasíte s tím, že společnost TriInfo Solutions s.r.o. není odpovědná, přímo či nepřímo, za jakoukoli škodu či ztrátu způsobenou či údajně způsobenou využitím či prostřednictvím jakéhokoli takového obsahu, zboží či služeb, které jsou dostupné na takových internetových stránkách či v takových službách či jejich prostřednictvím, či způsobené či údajně způsobené důvěrou v ně.

Reklama

Pokud výslovně neodvoláte svůj souhlas s tímto ustanovením tak, že nám zašlete e-mail na adresu info@telekonference.eu, tímto uznáváte a souhlasíte s tím, že můžeme využívat jakékoli vaše značky, loga a obchodní názvy, abychom vás mohli označit jako uživatele/zákazníky společnosti TriInfo Solutions vedle jakýchkoli marketingových materiálů i na internetových stránkách a/nebo ve službách TriInfo Solutions.

Ukončení poskytování služeb

 • Uživatelský účet můžeme pozměnit, ukončit či pozastavit okamžitě, když máme podezření na jakékoli porušení podmínek, DPA, politiky týkající se ochrany soukromí nebo jakéhokoli příslušného právního předpisu.
 • Uživatel může svůj účet ukončit pomocí volby "Smazání účtu" v nastavení služby. Tímto úkonem právo na využívání služby okamžitě zanikne a jakékoli údaje nahrané na uživatelský účet (včetně jakýchkoli osobních údajů) budou vymazány.
 • Ukončením účtu nebo odstoupením od těchto podmínek bude rovněž okamžitě ukončena i DPA.

Omezení odpovědnosti

V žádném případě společnost TriInfo Solutions s.r.o. ani její jednatelé, zaměstnanci, společníci, zástupci, dodavatelé či dceřiné společnosti, nebudou odpovědní za jakékoli přímé či nepřímé ztráty, náhodné ztráty, zvláštní ztráty, náhrady za nepřímé škody či odškodné nad rámec kompenzace zejména, nikoli však výlučně, za ztrátu zisků, ztrátu údajů, ztrátu dobré pověsti, ztrátu úspor a příjmů, včetně nákladů na zpětné získání ztracených příjmů, ztrát na úrocích či jiných nehmotných ztrát vyplývajících z přístupu ke službě nebo jejího využívání nebo nemožnosti mít přístup ke službě či ji využívat, nebo z jakéhokoli jednání či obsahu jakékoli třetí strany týkajícího se služby, nebo z jakékoli obsahu získaného službou, nebo z neoprávněného přístupu, využívání či pozměňování vašich přenosů či obsahu, ať již na základě záruky, smlouvy, přestupku (včetně nedbalosti) či jakékoli jiné právní teorie, ať již jsme byli o možnosti vzniku takové škody informováni či nikoli, a to i když je zjištěno, že zde stanovené nápravné opatření ztratilo svůj základní účel.

Zřeknutí se odpovědnosti

Uživatel službu využíváte výhradně na své vlastní riziko. Služba je poskytována na principu „AS IS“, tj. „JAK JE K DISPOZICI“. Služba se poskytuje bez záruk jakéhokoli druhu, ať již výslovných či implicitních, zejména, nikoli však výlučně, bez implikovaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nenarušování či průběhu plnění. Snažíme se zajistit nejlepší dostupnost a bezpečnost služby. I přesto společnost TriInfo Solutions s.r.o. její dceřiné společnosti, přidružené společnosti a poskytovatelé její licence neručí za to, že a) služba bude fungovat nepřetržitě, bezpečně či bude dostupná v jakémkoli konkrétním čase či místě; b) budou napraveny jakékoli chyby či vady; c) služba je prosta virů či jiných škodlivých součástí; nebo d) výsledky využívání služby splní vaše požadavky.

Rozhodné právo a řešení sporů

 • Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právním řádem České republiky, a to kromě ustanovení, která musejí z právního hlediska dodržovat právní předpisy vaší země nebo Evropské unie.
 • Jakékoli spory vzniklé z těchto podmínek nebo z využití služby budou řešit příslušné soudy v Praze v České republice.
 • Pokud se nám nepodaří vymoci jakékoli právo či ustanovení těchto podmínek, nebude se mít za to, že se těchto práv zříkáme.
 • Pokud se jakékoli ustanovení těchto podmínek považuje za neplatné či soudem nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou účinné.
 • Tyto podmínky mohou být přeloženy do jiných jazyků dostupných na internetových stránkách telekonference.eu. V případě, že z rozdílu mezi jazykovými verzemi těchto podmínek vznikne spor, má přednost české znění těchto podmínek.

Změny

 • Vyhrazujeme si právo dle svého vlastního uvážení tyto podmínky kdykoli změnit či aktualizovat.
 • Pokud budete ke službě přistupovat nebo ji využívat i poté, co tyto revize vstoupí v účinnost, souhlasíte s tím, že jste těmito upravenými podmínkami vázáni. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte okamžitě službu využívat.

Prohlášení o pověření

 • „Uživatel“ označuje fyzickou či právnickou osobu využívající službu tak, že ji implementuje do jakýchkoli internetových stránek, které taková osoba spravuje, a že má výhradní kontrolu nad jednotlivým účtem v rámci služby (dále jen „uživatel“).
 • Fyzická osoba uzavírající tyto podmínky jménem uživatele (dále jen „fyzická osoba“) tímto prohlašuje, že vystupuje jménem uživatele a je z právního hlediska pověřená vystupovat jménem uživatele ve věci těchto podmínek. Pokud bude zjištěno, že takové zákonné pověření fyzické osoby je neplatné, pak jsou tyto podmínky pro uvedenou fyzickou osobu závazné a tato fyzická osoba je plně odpovědná za splnění veškerých povinností uvedených v těchto podmínkách.
 • Jste povinni poskytnout nám po zaregistrování do služby úplné a přesné informace a udržovat tyto informace přesné a aktuální po celou dobu využívání služby.

Kontakt

Pokud máte ohledně těchto podmínek jakékoli dotazy, kontaktujte nás na adrese info@telekonference.eu.